Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71
Auditor - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie at Ministerul Public / pjobs
This job ad has been posted over 40 days ago...
0

applicants

Full-time Auditor - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

at Ministerul Public in Bucuresti

MINISTERUL PUBLIC anunţă concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de auditori, gradul profesional superior la Direcţia de audit public intern - îşi va desfăşura activitatea la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările ulterioare şi adeverinţa al cărei format standard a fost aprobat prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.192/2013 şi se poate depune până la data de 09 martie 2014 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ‐ Secţia de resurse umane şi documentare. A) Condiţiile de desfăşurare a concursului: - autoritatea sau instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; - data, ora şi locul organizării fiecărei probe a concursului: 19.03.2015, ora 10:00 (proba scrisă) şi 25.03.2015 ora 13:00 (interviul) la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. B) Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea acestei funcţii publice de execuţie: ‐ studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitate economică; ‐ minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite; Pentru obţinerea avizului candidaţii pentru funcţia de auditor intern depun şi un dosar care cuprinde urmă toarele documente: a) curriculum vitae; b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni; c) o lucrare în domeniul auditului public intern; d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern. Bibliografie 1. Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 4. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 5. Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; 6.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern; 7. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2632/C/2014 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor cu modificările şi completările ulterioare; 8. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 10. Legea nr.53/2003 ‐ Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 11. Legea nr.284/2010, Lege ‐ cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 12. Legea nr.82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, capitolele I ‐ VI; 14. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 15. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv ‐ republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare; Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/319.38.11. Sursa: http://www.mpublic.ro/posturi/2015/p_19_03_2015_auditori.pdf


Recent jobs at Ministerul Public
Full-time Auditor - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara at Ministerul Public in Timisoara 01-03-2015

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 01-03-2015
Viewed: 1505 times