Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71
Director - Direcţia Tabere şi Agrement at Ministerul Tineretului si Sportului / pjobs
This job ad has been posted over 40 days ago...
0

applicants

Full-time Director - Direcţia Tabere şi Agrement

at Ministerul Tineretului si Sportului in Bucuresti

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează, în data de 17.06.2013 concurs (proba scrisă), în vederea ocupării postului vacant de conducere de natură contractuală: Director - Direcţia Tabere şi Agrement. Concursul se va desfăşura la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, Str.Vasile Conta, nr.16, sector 2. Dosarele de înscriere se pot depune pana la data de 13.05.2013, inclusiv, între orele 08.00 – 16.30 (luni-joi), 08.00 – 14.00 (vineri), la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, Str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, etaj 2, camera 204. Concursul va consta în trei etape succesive, după cum urmează : • selecţia dosarelor de înscriere; • proba scrisă; • interviul. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS: Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; • cunoaşte limba română, scris şi vorbit; • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; • are capacitate deplină de exerciţiu; • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. CONDIŢII SPECIFICE: • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; • Vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 6 luni; • Cunoştinţe de operare PC; • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţionala, nivel mediu; • Abilităţi, calităţi si aptitudini: comunicare, lucru în echipă, profesionalism, loialitate, conştiinciozitate, adaptabilitate şi flexibilitate, confidenţialitate, eficienţă, abilităţi de analiză şi sinteză, planificare în relaţiile interumane, creativitate; • Cerinţe specifice: delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit; • Competenţă managerială - cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale. BIBLIOGRAFIE: • H.G. nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului; • Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; • Legea nr.350/2006 Legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare; • Legea nr.351/2006 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România; • Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; • O G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; • Ordinul nr.1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, Str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, etaj 2, camera 204 şi la nr.-ul de telefon: 021/307.64.44. Sursa: anst.gov.ro.


Recent jobs at Ministerul Tineretului si Sportului
Full-time Sef serviciu - Serviciul Administrativ si Patrimoniu at Ministerul Tineretului si Sportului in Bucuresti 09-05-2013
Full-time Sef serviciu - Serviciul Programe si Activitati pentru Studenti at Ministerul Tineretului si Sportului in Bucuresti 09-05-2013
Full-time Director - Directia Programe si Activitati pentru Studenti at Ministerul Tineretului şi Sportului in Bucuresti 09-05-2013
Full-time Sef serviciu - Serviciul Tabere si Agrement at Ministerul Tineretului si Sportului in Bucuresti 09-05-2013

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 09-05-2013
Viewed: 1321 times